Neem contact met me op

Wil je starten met een coachtraject, heb je vragen over Teamontwikkeling of wil je dat ik eens met je vraagstuk meedenk?

Neem dan vrijblijvend contact met me op via onderstaand contactformulier of e-mail naar info@anoukronden.nl 

Ik antwoord zo snel mogelijk!

Bij het verlenen van mijn diensten in mijn coachpraktijk verwerk ik jouw persoonsgegevens. Om je te informeren hoe ik met jouw persoonsgegevens om ga, heb ik deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Anouk Ronden, eigenaar van Ronden advies & coaching, Kvk nummer: 83703624 Gevestigd op de Amalia van Solmslaan 56, 3708 CP te Zeist en te bereiken op 06-20207530 of per  e-mail: info@anoukronden.nl

Verkrijgen van persoonsgegevens

Indien je gebruik maakt van mijn diensten verstrek je mij jouw persoonsgegevens om je deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via mijn website, telefonisch, via e-mail,  social media of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat ik je persoonsgegevens verkrijg via derden in het kader van een coachtraject.

Persoonsgegevens

Anouk Ronden verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Werkervaring
 • Competenties en interessegebieden
 • Gespreksverslagen
 • Inhoud van communicatie

Doeleinden

Anouk Ronden verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Het (aan)bieden van een individueel coachtraject;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Beheer van het cliëntenbestand;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals een (agenda) planning;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan de opdrachtgever;
 • Facturering;
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Marketing;
 • Nakomen van wettelijke verplichtingen;
 • Het in behandeling nemen van klachten en het voeren van geschillen;
 • Het kunnen aanbieden van informatie op de website.

Waarop is de verwerking gebaseerd

Je persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst die je met mij hebt in het kader van een coachtraject. Ook kunnen je persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan andere vormen van dienstverlening zoals het toezenden van een (gratis) product of dienst. Tenslotte ten behoeve van het voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van fiscaal recht.

Tevens verwerk ik persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:

 • De verbetering van mijn diensten;
 • De bescherming van mijn financiële belangen;
 • Beveiliging en het beheer van mijn systemen.

Verstrekking aan derden

In het kader van mijn dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik worden gemaakt van diensten van derden zoals mijn IT-leverancier of een andere derde die wordt ingeschakeld bij het coachtraject. Deze derden mogen jouw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor deze voornoemde doeleinden. Je persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of een gerechtelijk bevel. Ik zal je gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Hoe lang ik je gegevens bewaar

Ik bewaar je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden zoals in deze privacyverklaring zijn genoemd. Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden omdat ik mijzelf moet houden aan de wettelijke bewaarplicht zoals de fiscale bewaarplicht.

Jouw rechten

Je hebt het recht om een verzoek tot inzage van je persoonsgegevens te doen. Na ontvangst van je verzoek ontvang je binnen maximaal 1 maand een overzicht van je persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kan je verzoeken om je gegevens aan te passen, aan te vullen of te verwijderen. Ook kan je verzoeken om overdracht van je gegevens of bezwaar aantekenen tegen de verwerking van je persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je naar mij e-mailen: info@anoukronden.nl.

Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens laat dit dan aan mij weten. Mochten we er samen niet uit komen, dan heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens ( www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door mij worden aangepast. Een nieuwe versie wordt altijd op mijn website gepubliceerd. Als je op de hoogte wilt blijven raad ik je aan om deze geregeld te raadplegen zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 30 november 2021.

Anouk is voor mij op het juiste moment op mijn pad gekomen. De werkwijze en persoonlijkheid van Anouk sloten volledig aan bij wat ik zocht in een life coach. Ze stelt je op je gemak, stelt de juiste vragen en gaat echt de verdieping in. Gedurende de sessies ben ik dan ook meer gegroeid dan ik ooit had gedacht. Ontzettend bedankt voor je wandelingen in de mooie omgeving van Zeist, je vertrouwen en rake vragen. Door jou ben ik echt een hele belangrijke en mooie ervaring rijker.

Jorien