Algemene Voorwaarden Anouk Ronden advies & coaching

Artikel 1.             Definities en begrippen

1.1                   Opdrachtnemer: Anouk Ronden advies & coaching. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 83703624.

Levert diensten op het gebied van coaching, trainingen en consultancy.

1.2                  Opdrachtgever: is de persoon, onderneming of instantie en haar eventuele rechtsopvolger(s) die de opdracht voor de werkzaamheden aan Anouk Ronden advies & coaching heeft verstrekt voor het leveren van haar diensten. De opdrachtgever is gehouden tot betaling van de overeengekomen prijs voor de diensten van Anouk Ronden advies & coaching. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

1.3                  Coachee: is degene die deelneemt aan een coachtraject van Anouk Ronden advies & coaching.

1.4                  Diensten: alle door Anouk Ronden advies & coaching geleverde diensten en producten waaronder coaching en andere vormen van begeleiding dan wel advisering, alles in de ruimste zin van het woord. Daarnaast alle andere werkzaamheden van welke aard ook uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever zijn verricht.

1.5                  Derden: het kan voorkomen dat Anouk Ronden advies & coaching met behulp van het inschakelen van derden haar diensten verleent. Anouk Ronden advies & coaching kan in dat geval te allen tijde de samenstelling van een team wijzigen indien zij meent dat dit voor een goede uitvoering of continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk acht.

1.6                 Opdrachtsom: het totaal overeengekomen bedrag van de opdracht zoals vermeld in de door Anouk Ronden advies & coaching opgemaakte opdrachtbevestiging of offerte.

1.7              Opdrachtbevestiging: De door Anouk Ronden advies & coaching per e-mail gestuurde opdrachtbevestiging nadat mondeling door opdrachtgever akkoord is gegeven op de door haar te verlenen diensten.

1.8              Offerte: Beschrijving van de door Anouk Ronden advies & coaching te verlenen diensten met de daarbij behorende opdrachtsom.

Artikel 2.            Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1              Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Anouk Ronden advies & coaching diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.2             Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.

2.3             Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.

2.4             Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Anouk Ronden advies & coaching uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.5             Als één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen waarbij zover mogelijk het doel en strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

2.6             Anouk Ronden advies & coaching behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

Artikel 3.    Offertes, opdrachtbevestigingen, totstandkoming van de overeenkomst en opdrachtverlening

3.1              Offertes en opdrachtbevestigingen van Anouk Ronden advies & coaching zijn gebaseerd op informatie die aan haar door haar (toekomstige) opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in dat door hem/haar naar beste eer en geweten, alle relevante informatie voor het maken van een offerte en voor de uitvoering en opzet van de opdracht aan Anouk Ronden advies & coaching is verstrekt. Wanneer deze informatie op enig moment onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest, behoudt Anouk Ronden advies & coaching het recht voor de met de opdrachtgever overeengekomen offerte in te trekken en/of de opdrachtsom eenzijdig tussentijds aan te passen.

3.2             Een samengestelde offerte of opdrachtbevestiging verplicht Anouk Ronden advies & coaching niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de overeengekomen opdrachtsom.

3.3             Offertes en opdrachtbevestigingen gestuurd na mondelinge toezegging van opdrachtgever, worden vrijwel uitsluitend digitaal via e-mail aan opdrachtnemer verzonden. In het geval van een offerte wordt de opdracht door opdrachtgever verleend door per e-mail akkoord te geven op deze digitaal gestuurde offerte. In het geval van een opdrachtbevestiging is dit tevens de schriftelijke bevestiging van de gegeven opdracht. Vanaf deze datum heeft opdrachtgever 14 dagen wettelijke bedenktermijn waarbinnen opdrachtgever alsnog de opdracht kan intrekken. Intrekking van de opdrachtbevestiging binnen deze termijn dient per    e-mail te geschiedde. Zie art. 7.5 voor de gevolgen van de (terug)betalingsverplichting.

3.4             Het ontbreken van een digitale bevestiging van de opdracht laat onverlet dat de opdracht geacht wordt te zijn verleend zodra de feitelijke dienstverlening van Anouk Ronden advies & coaching is gestart.

3.5             Alle offertes en opdrachtbevestigingen hebben een geldigheidstermijn van           14 dagen vanaf dagtekening, zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen. Indien de offerte en opdrachtbevestiging niet binnen 14 dagen is aanvaard, dan is Anouk Ronden advies & coaching niet meer gebonden aan deze offerte of opdrachtbevestiging. Wordt deze wel binnen deze termijn aanvaard dan behoudt Anouk Ronden advies & coaching het recht voor om binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding de offerte of opdrachtbevestiging te herroepen.

Artikel 4.    Tussentijdse wijziging van de opdracht en doorlooptijd

4.1              Indien er tussentijds op verzoek van de opdrachtgever een wijziging in de opdracht of de uitvoering daarvan ontstaat zal Anouk Ronden advies & coaching deze wijzigingen indien mogelijk uitvoeren. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de eerder uitgebrachte opdrachtsom zal dit, zonder dat dit een aparte schriftelijke opdrachtbevestiging vereist, aanvullend in rekening worden gebracht aan de opdrachtgever. Opdrachtgever heeft zich door dit aanvullende verzoek tot wijziging van de opdracht op voorhand akkoord verklaard met de financiële impact hiervan.

4.2             Een tussentijdse wijziging of aanvulling van de opdracht kan invloed hebben op het tijdstip waarop de opdracht wordt voltooid. Anouk Ronden advies & coaching zal de gevolgen hiervan zo spoedig mogelijk mededelen aan de opdrachtgever.

Artikel 5.    (Inspannings)verplichting opdrachtnemer

5.1              Anouk Ronden advies & coaching zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren en zal bij coaching diensten de richtlijnen en gedragsregels van de Nederlandse orde van beroepscoaches (NOBCO) naar beste inzicht en vermogen naleven. Hierbij zal het altijd om een inspanningsverplichting gaan en niet tot een resultaatverplichting. Dat wil zeggen dat Anouk Ronden advies & coaching niet garant staat voor het succes en slagen van haar diensten noch de mate waarin haar dienstverlening bijdraagt aan het door de coachee gestelde doel.

5.2             Anouk Ronden advies & coaching zal haar uiterste inspanning doen om een afgesproken opdracht na te komen. Mocht zij door ziekte of overmacht haar dienst niet kunnen verlenen dan staat het haar vrij haar dienstverlening op te schorten of een individuele coachsessie in overleg te annuleren of te verplaatsen dan wel op een andere manier in te vullen.

Artikel 6.    Verplichtingen opdrachtgever

6.1              Indien Anouk Ronden advies & coaching bij opdrachtgever danwel een andere locatie haar diensten verleent draagt deze er zorg voor dat alle gegevens, (bedrijfs)middelen en voorzieningen, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Anouk Ronden advies & coaching zijn verstrekt, heeft ze het recht haar diensten op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten in rekening te brengen.

Artikel 7.    Individueel coachtraject: duur traject, plannen en annuleren van coachsessie(s) of coachtraject

7.1              Een individueel coachtraject bestaat uit zes fysieke coachsessies van maximaal 90 minuten tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Dit individuele coachtraject heeft een doorlooptijd van drie maanden tot maximaal vier maanden. Indien door annulering van opdrachtgever van een/enkele coachsessie(s) alle zes coachsessie niet redelijkerwijs binnen vier maanden fysiek kunnen plaatsvinden, kan Anouk Ronden advies & coaching besluiten de nog niet plaatsgevonden coachsessie alleen nog online aan te bieden in plaats van fysiek. Na zes maanden vanaf de start van het coachtraject vervalt/vervallen de niet plaatsgevonden coachsessie(s) alsmede de verplichting van Anouk Ronden advies & coaching in het verstrekken van coachopdrachten en eventuele feedback hierop aan de coachee.

7.2             Alle zes coachsessies worden voor aanvang van het coachtraject ingepland waarbij het uitgangspunt is dat er twee weken tot maximaal drie weken tijd tussen elke coachsessie zit. De datum en het tijdstip van (minimaal) de eerste coachsessie wordt in de opdrachtbevestiging door opdrachtnemer bevestigd. Tevens wordt door opdrachtnemer een inschatting van de einddatum van het coachtraject gegeven en mocht dit nog niet mogelijk zijn, dan volgt dit na overleg met opdrachtgever direct na de eerste coachsessie.

7.3             Facturatie van het gehele coachtraject geschied in één keer na de eerste coachsessie tenzij deelbetalingen zijn overeengekomen (zie art 8.6).

7.3             Een coachsessie kan door opdrachtgever tot 24 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd dan wel in overleg worden verplaatst naar een andere datum of een ander tijdstip of worden omgezet naar een online coachsessie in plaats van een fysieke afspraak. Bij afzegging dan wel verplaatsing naar een andere datum binnen 24 uur of bij niet verschijning op de geplande coachsessie behoudt Anouk Ronden advies & coaching het recht om de coachsessie als genoten te beschouwen.

7.4             Indien de geplande coachsessie buiten, in de natuur plaatsvindt kunnen onverwachte weersomstandigheden kort voor aanvang er toe leiden dat Anouk Ronden advies & coaching  beslist dat het niet verantwoord is om de coachsessie buiten plaats te laten vinden. Anouk Ronden advies & coaching stelt coachee zo spoedig mogelijk telefonisch op de hoogte en in dat geval zal de coachsessie online plaatsvinden. Indien dit tijdens een coachsessie buiten in de natuur gebeurd, zal in overleg met coachee, een passend alternatief voor de coachsessie worden geboden.

7.5             Bij schriftelijke beëindiging van het coachtraject door de opdrachtgever tijdens of na de wettelijke bedenktermijn zoals vermeld onder 3.3 gelden de volgende (terug)betalingsverplichtingen.

Situatie

Betalingsverplichting

A. Tijdens de wettelijke bedenktermijn en dienst is nog niet geleverd

Geen betalingsverplichting. Indien betaling reeds heeft plaatsgevonden wordt het reeds betaalde (deel)bedrag terugbetaald.

B. Tijdens de wettelijke bedenktermijn en dienst is reeds aangevangen en (deels) geleverd.

Na 1 sessie: 25%

Na 2 of 3 sessies: 50%

B. Beëindiging na de wettelijke bedenktermijn en dienst is aangevangen en deels geleverd.

Na 1 sessie: 25%

Na 2 of 3 sessies: 50%

Na 4, 5 of 6 sessies: 100%


Artikel 8.    Prijzen en betalingsvoorwaarden

8.1              De prijzen in offertes, opdrachtbevestigingen, website en andere publicaties van Anouk Ronden advies & coaching zijn altijd inclusief BTW tenzij expliciet anders is vermeld. En exclusief andere voor de opdracht gemaakte kosten zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend eventuele reiskosten of verzend- en administratiekosten indien van toepassing.

8.2             Indien de opdrachtgever niet tevens de coachee is factureert Anouk Ronden advies & coaching het bedrag van de opdracht in één keer voor aanvang van de te leveren dienst aan de opdrachtgever.

8.3             Betaling door opdrachtgever dient binnen 14 dagen te geschieden na de factuurdatum op de wijze zoals aangegeven op de factuur.

8.4             Indien betaling door opdrachtgever niet uiterlijk op de vervaldag heeft plaatsgevonden, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever zal Anouk Ronden advies & coaching gerechtigd zijn op al haar diensten en werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden. Ook kan zij op dat moment de overeenkomst eenzijdig ontbinden.

8.5             Eventuele bijkomende incasso en andere kosten als gevolg van het niet nakomen van de verplichting dan wel van het verzuim komen voor rekening van de opdrachtgever.

8.6             Betaling van de opdrachtsom in delen kan slechts na akkoord en bevestiging door Anouk Ronden advies & coaching. De opdrachtsom zal dan middels twee of meerdere deelfacturen worden gefactureerd waarvoor extra administratie kosten worden gerekend die in de deelprijs zal worden verwerkt. Tevens zal bij de schriftelijke bevestiging worden aangegeven wanneer de deelbetalingen worden gefactureerd.

Artikel 9.    Aansprakelijkheid

9.1              Anouk Ronden advies & coaching aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan aan opdrachtgever en/of coachee door of tijdens het verlenen van haar diensten of door haar geleverde zaken.

9.2             Daarnaast is Anouk Ronden advies & coaching nooit aansprakelijk voor het succes en slagen van haar diensten noch de mate waarin haar dienstverlening heeft bijgedragen aan het door de coachee gestelde doel. Op Anouk Ronden advies & coaching rust slechts een inspanningsverplichting (conform art.5.1).  

Artikel 10. Geheimhouding, referentie en persoonsgegevens

10.1             Zowel Anouk Ronden advies & coaching als opdrachtgever en/of coachee zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit is medegedeeld danwel als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

10.2.           Er zal door Anouk Ronden advies & coaching niet zonder toestemming van de opdrachtgever danwel de coachee extern gerefereerd worden. Indien opdrachtgever of coachee een schriftelijke referentie geeft wordt geacht hiervoor wel toestemming te hebben gegeven aan Anouk Ronden advies & coaching.

10.3            Anouk Ronden advies & coaching houdt zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”) en heeft in haar privacyverklaring die te raadplegen is op haar website uiteengezet hoe zij bij het verlenen van haar diensten en persoonsgegevens verwerkt.

Artikel 11.    Intellectueel eigendom / auteursrecht

11.1              Coachopdrachten, oefeningen, ingesproken audio bestanden en technieken die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door Anouk Ronden advies & coaching voor de uitvoering van de opdracht en het verlenen van haar diensten zijn en blijven het eigendom van Anouk Ronden advies & coaching. Op alle door Anouk Ronden advies & coaching ontwikkelde documenten en bestanden rust van rechtswege het auteursrecht. Opdrachtgever en coachee mag deze uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze zijn vertrekt en niet vermenigvuldigen zonder schriftelijke toestemming en auteursnaam en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen.

11.2             Anouk Ronden advies & coaching behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12.  Klachten en geschillen

12.1                   Voor alle zaken en bepalingen waarin in deze Algemene Voorwaarden niet is voorzien is Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen doet de bevoegde Nederlandse rechter uitspraak.

12.2                  Eventuele klachten over door Anouk Ronden advies & coaching geleverde diensten dienen schriftelijk en gemotiveerd aan Anouk Ronden advies & coaching kenbaar te worden gemaakt. Het indienen van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van de betalingsverplichting.

12.3                  Bij voorkeur proberen Anouk Ronden advies & coaching en opdrachtgever / coachee tot een gezamenlijke oplossing van de klacht te komen. Mocht dit niet naar tevredenheid van de opdrachtgever of coachee zijn en heeft de klacht betrekking op het beroepsmatig handelen (doen of nalaten) van Anouk Ronden advies & coaching dan kan opdrachtgever of coachee zich wenden tot de klachtencommissie van de Nederlandse Orde voor Beroepscoaches (NOBCO) waar Anouk Ronden advies & coaching bij aangesloten is. De klacht zal dan getoetst worden aan de geldende International Etische Code (IEC) voor coaches (zie meer informatie: https://www.nobco.nl/internationale-ethische-code ) waaraan Anouk Ronden advies & coaching gebonden is, alsmede aan de meer algemeen geldende normen in het maatschappelijk verkeer van toepassing zijn. Voor meer informatie en het klachtenreglement van de NOBCO:  https://www.nobco.nl/klachtenprocedure